Ogłoszenia - 2010

Projekty proponowane przez IZ do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

W związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje trwać będą do 2 kwietnia 2010 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie tych działań i poddziałań, dla których zaproponowano rozszerzenie listy o nowe projekty, czyli działań: 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług, 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, 6.5. Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym, 7.4. Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych oraz poddziałań: 1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, 1.2.2. Infrastruktura B + R, 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych, 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego, 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z pełną treścią listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 prosimy pobrać następujący dokument: Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – aktualizacja I połowa 2010 roku.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, to wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: ipi@wzp.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne listy nowych projektów indywidualnych”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zorganizowana zostanie także otwarta konferencja konsultacyjna. Instytucja Zarządzająca RPO WZ poda do publicznej wiadomości dokładny termin i miejsce konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucja Zarządzająca RPO WZ przedstawi propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 podejmie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na ILPI w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na ILPI w ramach RPO WZ na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag
rodzaj pliku : doc

Fiszka opisująca projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

Fiszka opisująca projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych
rodzaj pliku : doc

Instrukcja wypełniania fiszki opisującej projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

Instrukcja wypełniania fiszki opisującej projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych
rodzaj pliku : pdf
2010-03-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania