Ogłoszenia - 2010

Zmiana Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami Wytycznych MRR w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego pragnie poinformować, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zmianie Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i umieszczeniu na niej projektów w ramach następujących działań/poddziałań:

- 1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

- 1.2.2. Infrastruktura B+R

- 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

- 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych

- 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego

- 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

- 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług

- 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

- 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

- 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

- 6.5. Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym

- 7.4. Infrastruktura rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Zmiana Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych została przyjęta uchwałą Zarządu nr 637/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 4.3 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WZ (wersja 4.3)

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 (wersja 4.3)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 1. do URPO WZ. Indykatywna tabela finansowa

Załącznik 1. do URPO WZ. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 2. do URPO WZ. Indykatywny podział środków EFRR

Załącznik 2. do URPO WZ. Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 3. do URPO WZ. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań w ramach RPO WZ

Załącznik 3. do URPO WZ. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań w ramach RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 4. do URPO WZ. Indykatywna lista projektów indywidualnych w ramach RPO WZ

Załącznik 4. do URPO WZ. Indykatywna lista projektów indywidualnych w ramach RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 5. do URPO WZ. Kryteria wyboru projektów

Załącznik 5. do URPO WZ. Kryteria wyboru projektów (zatwierdzone przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny

Załącznik nr 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny
rodzaj pliku : pdf
2010-04-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania