Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu - tryb dotyczący Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 -2013 informuje, iż dnia 13 września 2010 r. zakończono ocenę Indywidualnego Projektu Kluczowego nr WND-RPZP.01.02.01-32-004/10 pn. „Rozwój Parku Technologicznego w Koszalinie " złożonego przez Park Technologiczny SA w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013.

Projekt wpłynął do Wydziału Wdrażania RPO dnia 9 sierpnia 2010 r. Na etapie oceny formalnej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dwukrotnej poprawy dokumentacji aplikacyjnej.

Wraz z zakończeniem oceny formalnej, pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji projekt spełnił wszystkie kryteria oceny uzyskując 72,5 punktu co stanowi 72,5% maksymalnej możliwej do uzyskania ilości punktów i uzyskał rekomendację do dofinansowania. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 1.2.1 wynosi 100 punktów.

Projekt opiewa na kwotę dofinansowania 744 521,63 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Całkowita wartość projektu wynosi 2 400 000,00 zł.

2010-09-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania