Oś 6 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektów: "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" oraz "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy"

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1621/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do URPO WZ dotyczącej aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekt Opery na Zamku w Szczecinie oraz projekt Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały zakwalifikowane jako projekty indywidualne w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 30 listopada 2011 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Opery na Zamku w Szczecinie (WND-RPZP.06.02.01-32-002/11), pn. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie na łączną kwotę dofinansowania 40 910 156,30 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Dnia 23 grudnia 2011 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Muzeum Narodowego w Szczecinie (WND-RPZP.06.02.01-32-003/11) pn. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”, na łączną kwotę dofinansowania 14 691 958,26 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

30 grudnia 2011 r. zakończony został drugi etap oceny projektu indywidualnego pod nazwą Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie, a w dniu 9 stycznia 2012 r. zakończony został drugi etap oceny projektu indywidualnego pod nazwą Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy" realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna ww. projektów była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów.

Ocenione projekty indywidualne otrzymały następującą ilość punktów:

- WND-RPZP.06.02.01-32-002/11- 87,50 pkt (87,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen);

- WND-RPZP.06.02.01-32-003/11- 92,00 pkt (92,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz zostały rekomendowane do dofinansowania.

Dnia 13 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektów indywidualnych pod nazwą Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie oraz Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie z RPO WZ Europejski Fundusz Rozwoju
 Regionalnego
Opera na Zamku w Szczecinie Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie 67.139.675,39.zł   54.546.875,10.zł  40.910.156,30.zł  40.910.156,30.zł
Muzeum Narodowe w Szczecinie Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy 24.198.947,32. 19.589.277,68.zł 14.691.958,26.zł  14.691.958,26.zł

2012-02-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania