Oś 2 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1621/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do URPO WZ dotyczącej aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekt Gminy Miasta Szczecin o nazwie „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu.

Dnia 12 grudnia 2011 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasta Szczecin pn. „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną” (WND-RPZP.02.01.03-32-001/11), na łączną kwotę dofinansowania 27 941 900,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu.

Dnia 2 stycznia 2012 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-001/11 otrzymał 86,00 pkt. (86,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 13 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę nr 34/12 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Gmina Miasto Szczecin

„Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną”
52 400 000,00.

49 407 800,00.

 

27 941 900,00.

2012-02-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania