Oś 7 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap.V

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1621/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do URPO WZ dotyczącego aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pod nazwą „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V” jest zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Dnia 20 grudnia 2011 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (WND-RPZP.07.03.01-32-001/11), na łączną kwotę dofinansowania 17 000 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 8 500 000,00 zł z Budżetu Państwa. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Dnia 13 stycznia 2012 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.07.03.01-32-001/11 otrzymał 86 pkt (86% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 19 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V” realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie z RPO WZ Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Budżet Państwa

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V
30.910.000,00.

30.910.000,00. 

17.000.000,00.

8.500.000,00.zł

8.500.000,00.zł

2012-02-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania