Oś 6 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. „Remont nabrzeża wschodniego Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1621/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 5.7 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt pn. „Remont nabrzeża wschodniego Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy oraz umieszczony na liście rezerwowej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (ILPI) w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Projekt został wpisany na listę podstawową ILPI uchwałą nr 1303/12 Zarządu Województwa z dnia 7 sierpnia 2012 r. Uchwałą nr 2138/12 z 13 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował zaproponowane przez Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń” zmiany, w tym zmianę tytułu projektu na „Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”.

Dnia 15 kwietnia 2013 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Stowarzyszenia Euro Jachtklub „Pogoń” (WND-RPZP.06.01.01-32-002/13) na łączną kwotę dofinansowania 398 720,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym. Dnia 29 maja 2013 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.01.01-32-002/13 otrzymał 81,50 pkt (81,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 11 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń” w ramach poddziałania 6.1.1 infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”
„Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”
996 800,00 zł
996 800,00 zł
398 720,00 zł
398 720,00 zł

2013-07-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania