Ogłoszenia - 2012

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 jako
 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

- Poddziałania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin),

- Poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres:

- poddziałania 1.3.3 schemat B,

- poddziałania 7.3.1

wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.1)

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- Poddziałanie 1.3.3 schemat B:

- podmioty zarządzające strefami inwestycyjnymi tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorstwa komunalne,

- przedsiębiorcy.

- Poddziałanie 7.3.1:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna (szpitale) o znaczeniu regionalnym,

- szkoły wyższe.

(szczegółowy katalog Beneficjentów mogących aplikować w ramach poddziałania 1.3.3 schemat B oraz 7.3.1 zawarty został w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.1))

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 31.07.2012 r. r. do 24.08.2012 r. Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 1.3.3 schemat B oraz poddziałania 7.3.1 znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnych na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO:

p. Martą Bachmatiuk, tel. 091 44 11 610

p. Joanną Kaliszczak, tel. 091 44 11 664

p. Joanna Pachnowską tel. 091 44 44 638

p. Ewą Bimkiewicz, tel. 091 44 11 143

Zalaczniki:

WYCIĄG Z REGULAMINU AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH W RAMACH RPO WZ

WYCIĄG Z REGULAMINU AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH W RAMACH RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik RA IPI 1

Załącznik RA IPI 1
rodzaj pliku : xls
2012-07-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania