Ogłoszenia - 2012

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

Przedsięwzięć związanych z „Promocją Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” w ramach:

- Poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych,

- Poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań związanych z „Promocją Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” i wpisujących się w zakres:

- Poddziałania 5.1.2,

- Poddziałania 6.1.2

wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.5)

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- Jednostki organizacyjne JST;

- Organy administracji rządowej;

- Organizacje pozarządowe;

- Instytucje kultury;

- Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);

- Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

(szczegółowy katalog Beneficjentów mogących aplikować w ramach poddziałania 5.1.2 oraz 6.1.2 zawarty został w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.5))

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1 dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 12.12.2012 r. r. do 27.12.2012 r.

Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 5.1.2 oraz poddziałania 6.1.2 znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnych na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO:

p. Martą Bachmatiuk, tel. 91 44 11 610

p. Joanną Kaliszczak, tel. 91 44 11 664

p. Joanna Pachnowską tel. 91 44 44 638

p. Agnieszką Piasecką tel. 91 44 11 152

Zalaczniki:

załącznik nr RA-IPI-1

załącznik nr RA-IPI-1
rodzaj pliku : xls

Wyciąg z regulaminu aktualizacji

Wyciąg z regulaminu aktualizacji
rodzaj pliku : pdf
2012-12-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania