Oś 2 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów"

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1303/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 6.2), projekt Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. pn. „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego.

Dnia 14 listopada 2012 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. (WND-RPZP.02.01.06-32-001/12) na łączną kwotę dofinansowania 2 490 978,89 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Dnia 22 stycznia 2013 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.06-32-001/12 otrzymał 63,50 pkt (tj. 63,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 30 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. w ramach poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita 
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Szczecinku
Sp. z o.o.
Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów
3 688 340,00 zł
2 998 650,41 zł
2 490 978,89 zł
2 490 978,89 zł

2013-02-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania