Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana – Lniana w Koszalinie”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1303/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 6.2), projekt Gminy Miasta Koszalin pn. „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana – Lniana w Koszalinie” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego.

Dnia 30 listopada 2012 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasta Koszalin (WND-RPZP.01.03.03-32-004/12) na łączną kwotę dofinansowania 2 133 937,30 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Dnia 18 stycznia 2013 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.03.03-32-004/12 otrzymał 94,50 pkt (94,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana – Lniana w Koszalinie” realizowanego przez Gminę Miasto Koszalin w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Gmina
Miasto Koszalin
Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana – Lniana w Koszalinie
4 267 874,62 zł
4 267 874,62 zł
2 133 937,30 zł
2 133 937,30 zł

2013-02-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania