Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piotra i Pawła w ramach poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Policach”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1303/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 6.2), projekt Gminy Police pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piotra i Pawła w ramach poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Policach” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego.

Dnia 30 października 2012 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Police (WND-RPZP.01.03.03-32-003/12) na łączną kwotę dofinansowania 4 328 540,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Dnia 13 grudnia 2012 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.03.03-32-003/12 otrzymał 92,50 pkt (92,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 28 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piotra i Pawła w ramach poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Policach” realizowanego przez Gminę Police w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Gmina Police
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piotra i Pawła w ramach poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Policach
8 662 000,00 zł
8 657 080,00 zł
4 328 540,00 zł
4 328 540,00 zł

2013-02-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania