Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1820/12 z dnia 29 października 2012 r. projekt pn. „Połączenie mostowo - drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” umieszczony został na liście rezerwowej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B. Na listę podstawową projekt został wpisany uchwałą nr 17/13 Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2013 r.

W dniu 7 maja 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował zmianę nazwy Wnioskodawcy na Mars Most Brdowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 27 czerwca 2013 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie projektu (nr WND-RPZP.01.03.03-32-004/13) na łączną kwotę dofinansowania 32 299 617,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B.

Dnia 29 lipca 2013 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.03.03-32-004/13 otrzymał 83,50 pkt (83,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 31 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” realizowanego przez Mars Most Brdowski Spółka z o.o. w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Mars Most Brdowski Spółka
z o.o.
„Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”
39 068 550,00 zł
37 999 550,00 zł
32 299 617,50 zł
32 299 617,50 zł

2013-08-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania