Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 954/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.9) projekt Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o pn. „Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego”, został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).

Dnia 10 czerwca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o (WND-RPZP.01.03.03-32-002/14) na łączną kwotę dofinansowania 5 005 155,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin). Dnia 18 czerwca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.03.03-32-002/14 otrzymał 75 pkt (75% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego” realizowanego przez Szczeciński Park Przemysłowy Spółka z o.o. w ramach poddziałania 1.3.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie
z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Szczeciński Park Przemysłowy Spółka z o.o.
Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego
15 838 292,72 zł
12 512 887,50 zł
5 005 155,00
5 005 155,00 zł

2014-07-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania