Ogłoszenia - 2013

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza

nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy: - Działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres działania wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 7.4). Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jedynie tworzenia i rozwoju Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Szczegółowy katalog Beneficjentów mogących aplikować w ramach działania zawarty został w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 7.4).

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 02.10.2013 r. do 15.10.2013 r.

Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 3.2 znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnych na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO:

p. Grażyna Kielek, tel. 91 44 11 650

p. Joanna Kaliszczak, tel. 91 44 11 664

Zalaczniki:

Wyciąg z Regulaminu Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Wyciąg z Regulaminu Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych
rodzaj pliku : xls
2013-09-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania