Oś 2 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: . „Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza w Szczecinie”

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1238/13 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.1), projekt Gminy Miasto Szczecin pn. „Przebudowa ulic: Potulicka-Nartutowicza w Szczecinie” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 12 sierpnia 2013 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Szczecin o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Przebudowa ulic: Potulicka-Nartutowicza w Szczecinie”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 23 sierpnia 2013 roku.

Dnia 6 września 2013 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-001/13 otrzymał 80,00 pkt (80,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 10 września 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Przebudowa ulic: Potulicka-Nartutowicza w Szczecinie” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach poddziałania 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Gmina Miasto Szczecin
„Przebudowa ulic: Potulicka-Nartutowicza w Szczecinie”
 
37 217 082,23 zł
26 473 792,01 zł
18 000 000,00 zł
18 000 000,00 zł

2013-10-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania