Ogłoszenia - 2013

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013

ponawia nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa,

mogących spełniać wymogi projektów kluczowych,

w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

 

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

- Poddziałania 1.3.3 A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres poddziałania wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 7.1). Projekty powinny dotyczyć wsparcia istniejących stref inwestycyjnych lub konwersji terenów zdegradowanych: poprzemysłowych lub powojskowych na tereny inwestycyjne.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- podmioty zarządzające strefami inwestycyjnymi tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorstwa komunalne.

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji: od 8 października 2013 r. do 14 października 2013 r. Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 1.3.3 Schemat A znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnym na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO

p. Agnieszka Bednarska, tel. 91 44 11 647

p. Agnieszka Piasecka, tel. 91 44 11 152

Zalaczniki:

Załącznik nr 1. RA IPI 1 Arkusz

Załącznik nr 1. RA IPI 1 Arkusz
rodzaj pliku : xls

Załącznik nr 2. Wyciąg z regulaminu aktualizacji

Załącznik nr 2. Wyciąg z regulaminu aktualizacji
rodzaj pliku : pdf
2013-10-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania