Ogłoszenia - 2013

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza

nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy poddziałań:

- 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów

- 6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres ww. poddziałań wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 7.4).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Poddziałanie 2.1.3

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST.

Poddziałanie 6.2.1

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST;

- organy administracji rządowej;

- organizacje pozarządowe;

- instytucje kultury;

- jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

- partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty;

- partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji: od 18 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r. Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałań 2.1.3 oraz 6.2.1 znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnym na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO

p. Agnieszka Piasecka, tel. 91 44 11 152

p. Joanna Kaliszczak, tel. 91 44 11 664

Zalaczniki:

Regulamin aktualizacji

Regulamin aktualizacji
rodzaj pliku : pdf

RA-IPI-1 -Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

RA-IPI-1 -Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych
rodzaj pliku : xls
2013-12-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania