Oś 1 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.1), projekt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pn. „Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 6 listopada 2013 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.2.2. Infrastruktura B+R – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 3 grudnia 2013 roku.

Dnia 13 grudnia 2013 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2. Infrastruktura B+R wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.02.02-32-017/13 otrzymał 90,50 pkt (90,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny” realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach poddziałania 1.2.2. Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny             w Szczecinie
Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny
3 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 250 000,00 zł
2 250 000,00 zł

2014-02-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania