Oś 7 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2136/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.5) projekt Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie” (dotychczasowa nazwa: „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne tworzonego Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem”), został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 28 lutego 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu państwa projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie” (dotychczasowa nazwa: „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne tworzonego Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem”). Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 28 marca 2014 roku.

Dnia 7 maja 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.07.03.01-32-001/14 otrzymał 84,75 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 13 maja 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę nr 825/14 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie” (dotychczasowa nazwa: „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne tworzonego Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem”) realizowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie
z RPO WZ
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje"
„Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”
13 855 837,00 zł
13 855 837,00 zł
10 391 877,75 zł
 w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w tym dofinansowanie
z Budżetu Państwa
5 195 938,87 zł
5 195 938,88 zł

2014-05-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania