Oś 1 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.1), projekt Uniwersytetu Szczecińskiego pn. „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 27 marca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Uniwersytetu Szczecińskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.2.2. Infrastruktura B+R – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 12 maja 2014 roku.

Dnia 19 maja 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2. Infrastruktura B+R wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.02.02-32-001/14 otrzymał 69 pkt (69% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński w ramach poddziałania 1.2.2. Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Uniwersytet Szczeciński
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
10 863 275,82 zł
9 071 853,00            
6 803 889,75            zł
6 803 889,75           zł

2014-06-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania