Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: „Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.4) projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pn. Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Dnia 15 kwietnia 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (WND-RPZP.06.02.02-32-002/14) na łączną kwotę dofinansowania 4 811 625,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Dnia 13 czerwca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.02-32-002/14 otrzymał 91,25 pkt (91,25% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 2 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie w ramach poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie
z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47
6 415 500,00 zł
6 415 500,00 zł
4 811 625,00
4 811 625,00

2014-07-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania