Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.4), projekt Gminy Miasto Stargard Szczeciński pn. „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Dnia 11 lutego 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Stargard Szczeciński (WND-RPZP.06.02.02-32-001/14) na łączną kwotę dofinansowania 1 312 500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Dnia 28 marca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.02-32-001/14 otrzymał 93,25 pkt (93,25% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 11 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii” realizowanego przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita 
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii
1 750 000,00 zł
1 750 000,00 zł
1 312 500,00 zł
1 312 500,00 zł

2014-05-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania