Oś 7 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 954/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.9) projekt Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”, został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 11 czerwca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia -Projekty indywidualne.

Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 17 lipca 2014 roku. Dnia 29 lipca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.07.03.01-32-002/14 otrzymał 93,25 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 29 lipca r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę nr 1377/14 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: „Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie”

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

Całkowita wartość projektu: 12 372 110,20 zł

Wydatki kwalifikowalne: 12 121 965,90 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 9 091 474,42 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 091 474,42 zł

2014-08-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania