Oś 4 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu "„Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2136/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pn. „Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

Dnia 16 czerwca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (WND-RPZP.04.05.02-32-055/14) na łączną kwotę dofinansowania 5 250,000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom. Dnia 7 sierpnia 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.04.05.02-32-055/14 otrzymał 70,00 pkt (70% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania. Dnia 19 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego” realizowanego przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Tytuł projektu: Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego

Całkowita wartość projektu: 7 000 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 7 000 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 5 250 000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 250 000,00 zł

2014-08-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania