Oś 2 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu”.

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 954/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.9) projekt Gminy Miasto Świnoujście pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Dnia 23 czerwca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Świnoujście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 16 lipca 2014 r.

Dnia 13 sierpnia 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-001/14 otrzymał 54,00 pkt (54,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 19 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu” realizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miasto Świnoujście

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu

Całkowita wartość projektu: 9 530 131,24 zł

Wydatki kwalifikowalne: 9 420 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 5 000 000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 000 000,00 zł

2014-08-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania