Oś 7 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku”

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 631/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. projekt Powiatu Szczecineckiego pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku” został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową ILPI Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dnia 30 czerwca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Powiatu Szczecineckiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia - Projekty indywidualne.

Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 22 sierpnia 2014 roku.

Dnia 24 września 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.07.03.01-32-003/14 otrzymał 87,75 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 1 października 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę nr 1717/14 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku” realizowanego przez Powiat Szczecinecki w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Powiat Szczecinecki

Tytuł projektu: „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku”

Całkowita wartość projektu: 4 000 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 000 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 3 000 000,00 zł

w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 500 000,00 zł

w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 500 000,00 zł

2014-10-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania