Oś 7 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1255/14 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 8.1) projekt Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”, został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych.

Dnia 14 października 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 31 października 2014 roku.

Dnia 12 listopada 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.07.03.01-32-004/14 otrzymał 93,00 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę nr 1974/14 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" w ramach poddziałania 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – Projekty indywidualne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych

Całkowita wartość projektu: 22 005 005,88 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21 974 009,88 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12 436 638,00 zł

2014-11-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania