Oś 5 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.4) projekt Gminy Miasto Kołobrzeg pn. „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 13 października 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasta Kołobrzeg o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 05 listopada 2014 roku.

Dnia 13 listopada 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.05.01.01-32-010/14 otrzymał 73,50 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę nr 1974/14 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” realizowanego przez Gminę Miasto Kołobrzeg w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miasto Kołobrzeg

Tytuł projektu: Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu

Całkowita wartość projektu: 14 802 516,18 zł

Wydatki kwalifikowalne: 12 034 566,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 9 025 924,50 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 025 924,50 zł

2014-11-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania