Oś 1 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Regionalne Centrum Badań Badawczo-Rozwojowe”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.4), projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu „Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dnia 12 września 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 10 października 2014 r.

Dnia 20 października 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.02.02-32-003/14 otrzymał 76,00 pkt (76,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 23 października 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Tytuł projektu: Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Całkowita wartość projektu: 6 668 823,53 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 668 823,53 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 5 668 500,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 668 500,00 zł

2014-11-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania