Oś 2 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 954/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.9) projekt Gminy Miasto Koszalin pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II”, został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów - Projekty indywidualne.

Dnia 31 lipca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasta Koszalin o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 29 października 2014 r.

Dnia 12 listopada 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-002/14 otrzymał 87,00 pkt (87,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” realizowanego przez Gminę Miasto Koszalin w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miasto Koszalin

Tytuł projektu: „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II”

Całkowita wartość projektu: 18 408 640,62 zł

Wydatki kwalifikowalne: 18 408 640,62 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 13 804 913,13 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 13 804 913,13 zł

2014-12-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania