Oś 2 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib”

Dnia 16 marca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 954/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 7.9) projekt Gminy Miasto Szczecin pn. „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Dnia 23 stycznia 2015 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Szczecin o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 20 lutego 2015 r.

Dnia 3 marca 2015 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-001/15 otrzymał 82,00 pkt (82,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 16 marca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miasto Szczecin

Tytuł projektu: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib

Całkowita wartość projektu: 6 949 420,70 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 875 820,70 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 5 156 865,52 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 156 865,52 zł

2015-04-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania