Oś 5 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu projektu pn. „Przeprawa przez jezioro Jamno – budowa infrastruktury służącej turystyce

Dnia 24 kwietnia 2015 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Przeprawa przez jezioro Jamno – budowa infrastruktury służącej turystyce wodnej”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki - Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 29 maja 2015 roku.

Dnia 20 lipca 2015 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.05.01.01-32-001/15 otrzymał 65,00 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę nr 1186/15 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Przeprawa przez jezioro Jamno – budowa infrastruktury służącej turystyce wodnej” realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie

Tytuł projektu „Przeprawa przez jezioro Jamno – budowa infrastruktury służącej turystyce wodnej”

Całkowita wartość projektu 2 986 485,30 zł

Wydatki kwalifikowalne 2 447 938,77 zł

Dofinansowanie z RPO WZ 1 835 954,07 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 835 954,07 zł

2015-08-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania