Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie”

Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. umieszczona na Liście rezerwowej Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. W grudniu 2015 r. Zarząd Województwa na podstawie informacji dotyczącej możliwości wsparcia projektów znajdujących się na listach rezerwowych podjął decyzję w sprawie sposobu rozdysponowania wolnych środków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i zdecydował o przeznaczeniu 500 000,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie”. Następnie przyjął zmianę załącznika nr 4 do wersji 8.9 Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013, na mocy, której przedmiotowy projekt został przeniesiony na Listę podstawową ILPI.

Dnia 23 grudnia 2015 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Szczecin o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 5 lutego 2016 roku.

Dnia 16 lutego 2016 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.02-32-001/15 otrzymał 92,50 pkt (92,50 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 17 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miasto Szczecin

Tytuł projektu: „Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie”

Całkowita wartość projektu: 9 640 602,77 zł

Wydatki kwalifikowalne 9 526 519,85 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 500 000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 500 000,00 zł

2016-02-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania