Oś 3 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 167/14 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 7.4 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt Gminy Miasto Świnoujście pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.

Dnia 3 marca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Świnoujście (WND-RPZP.03.02.00-32-001/14) na łączną kwotę dofinansowania 748 620,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług. Dnia 14 maja 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.03.02.00-32-001/14 otrzymał 90,5 pkt (90,5% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 28 maja 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu” realizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Gmina-Miasto Świnoujście
Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu
1 000 000,00 zł
998 160,00 zł
748 620,00 zł
748 620,00 zł

2014-06-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania