Oś 3 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 167/14 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 7.5 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt Gminy Miasta Szczecin pn. „System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin”, został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług.

Dnia 14 marca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasta Szczecin (WND-RPZP.03.02.00-32-002/14) na łączną kwotę dofinansowania 4 387 500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług. Dnia 14 maja 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.03.02.00-32-002/14 otrzymał 86 pkt (86% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 28 maja 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Gmina Miasto Szczecin
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin
6 000 000,00 zł
5 850 000,00 zł
4 387 500,00 zł
4 387 500,00 zł

2014-06-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania