Oś 3 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 167/14 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 7.5 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.

Dnia 31 marca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (WND-RPZP.03.02.00-32-003/14) na łączną kwotę dofinansowania 4 130 896,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług. Dnia 6 czerwca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.03.02.00-32-003/14 otrzymał 85,50 pkt (85,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 
Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)
5 507 862,00 zł
5 507 862,00 zł
4 130 896,50 zł
4 130 896,50 zł

2014-07-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania