Oś 3 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”.

Dnia 3 kwietnia 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Koszalin (WND-RPZP.03.02.00-32-004/14) na łączną kwotę dofinansowania 2 625 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług. Dnia 29 maja 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.03.02.00-32-003/14 otrzymał 77,50 pkt (77,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” realizowanego przez Gminę Miasto Koszalin w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.Nazwa Wnioskodawcy - Gmina Miasto Koszalin

Tytuł projektu - Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina

Całkowita wartość projektu - 3 500 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne - 3 500 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ - 2 625 000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 2 625 000,00 zł

2014-07-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania