Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 7.7 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt Gminy Miasto Stargard Szczeciński pn. „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Dnia 31 lipca 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Miasto Stargard Szczeciński o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 29 sierpnia 2014 r.

Dnia 9 września 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.01-32-004/14 otrzymał 85,00 pkt (85,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 15 września 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Tytuł projektu: Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim

Całkowita wartość projektu: 5 494 901,94 zł

Wydatki kwalifikowalne: 5 000 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 3 750 000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 750 000,00 zł

2014-12-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania