Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 7.7 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt Gminy Goleniów pn. „Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Dnia 27 maja 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Goleniów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 24 czerwca 2014 r.

Dnia 22 lipca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.01-32-002/14 otrzymał 84,50 pkt (84,50 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 23 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów” realizowanego przez Gminę Goleniów w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Goleniów

Tytuł projektu: Remont Bramy Wolińskiej w miejscowości Goleniów

Całkowita wartość projektu: 1 221 945,09 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 156 624,03 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 867 468,02 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 867 468,02 zł

2014-12-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania