Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 7.7 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt Muzeum Narodowego w Szczecinie pn. „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Dnia 6 maja 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Muzeum Narodowego w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 25 czerwca 2014 r.

Dnia 22 lipca 2014 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.01-32-001/14 otrzymał 78,00 pkt (78,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 23 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Muzeum Narodowe w Szczecinie

Tytuł projektu: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych

Całkowita wartość projektu: 8 456 934,68 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 859 516,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ: 5 144 637,00 zł

EFRR: 5 144 637,00 zł

2014-12-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania