Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1601/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt Akademii Morskiej w Szczecinie pn. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych, w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dnia 9 października 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Akademii Morskiej w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 15 grudnia 2014 r.

Dnia 19 stycznia 2015 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny zgodności z celami konkursu, oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R. wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.02.02-32-004/14 otrzymał 80,00 pkt (80,00 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 22 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” realizowanego przez Akademię Morska w Szczecinie w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy; Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł projektu; „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”

Całkowita wartość projektu; 3 788 610,49 zł

Wydatki kwalifikowalne; 2 754 313,52 zł

Dofinansowanie z RPO WZ; 2 065 735,13 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 2 065 735,13 zł

2015-02-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania