Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2074/14 w dniu 26 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt Akademii Sztuki w Szczecinie pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych” został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych, w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dnia 29 grudnia 2014 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Akademii Sztuki w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 19 stycznia 2015 r.

Dnia 6 lutego 2015 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny zgodności z celami konkursu, oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R. wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.02.02-32-005/14 otrzymał 62,50 pkt (62,50 % z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 06 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych” realizowanego przez Akademię Sztuki w Szczecinie w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy; Akademia Sztuki w Szczecinie

Tytuł projektu; „Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych”

Całkowita wartość projektu; 21 548 444,78 zł

Wydatki kwalifikowalne; 17 617 886,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ; 14 975 203,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 14 975 203,00 zł

2015-02-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania