Oś 6 - Wynik oceny

Wynik oceny projektu pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

Dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę nr 1324/15 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 814/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 8.7 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych.

Dnia 30 czerwca 2015 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym -Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 05 sierpnia 2015 roku.

Dnia 21 sierpnia 2015 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.06.02.01-32-001/15 otrzymał 89,75 pkt oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę nr 1324/15 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Tytuł projektu „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

Całkowita wartość projektu 3 875 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne 3 013 290,25 zł

Dofinansowanie z RPO WZ 2 259 967,68 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 259 967,68 zł

2015-09-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania