Ogłoszenia - 2015

Nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza


nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy poddziałania

6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym RPO WZ na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów, których zakończenie realizacji nastąpi do 30 listopada 2015 r., mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres ww. poddziałania wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 8.5).

2. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu

Na dzień dzisiejszy maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 75% wydatków kwalifikowalnych projektu, ale w przypadku późniejszej dostępności wolnych środków Programu dopuszcza się zwiększenie poziomu dofinansowania do określonego w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 8.5).

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST;
- organy administracji rządowej;
- organizacje pozarządowe;
- instytucje kultury;
- jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty;
- partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

4. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

5. Termin składania dokumentacji: od 24 lutego do 6 marca 2015 r.

Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 6.2.1 znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnym na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO

p. Agnieszka Piasecka, tel. 91 44 11 152,
p. Ewa Wisz, tel. 91 44 11 618.

Zalaczniki:

Zał. RA-IPI-1 -Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

Zał. RA-IPI-1 -Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych
rodzaj pliku : xls

REGULAMIN AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH RPO WZ
rodzaj pliku : pdf
2015-02-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania