6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

Konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2008/1

Zarząd Wojewódzwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza 22 grudnia 2008 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2008/1

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
 
  
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 
W ramach poddziałania 6.1.1 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z definicją IZ RPO WZ), podnoszące atrakcyjność tego obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystyki, których przedmiotem jest:
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej);
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, ścieżki ruchowe, tężnie, baseny solankowe, grzybki inhalacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposażenie pijalni wód, baseny solankowe;
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej (m.in. place, deptaki, promenady, parki, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, oznakowanie tras i szlaków, kolejki wąskotorowe, itp.);
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury aktywnych form turystyki (np. turystyka zimowa, turystyka konna);
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem;
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem;
-    budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (m. in. obszary wystawowe).
 
W ramach wszystkich typów projektów jako element dodatkowy niezbędny do realizacji projektu możliwa jest budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja udogodnień dla turystów (parkingi, wypożyczalnie sprzętu, przechowalnie bagażu, dojścia na plażę itp.).
Infrastruktura powstała w ramach projektów (z wyłączeniem uzdrowisk) musi spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej, tzn. takiej do której dostęp mają wszystkie zainteresowane osoby, co nie znaczy, że bezpłatnej.
 
W ramach Poddziałania 6.1.1 nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na projekty kwalifikujące się do wsparcia z innych poddziałań/działań RPO WZ takich jak np. punkty informacji turystycznej, ścieżki rowerowe.
 
Infrastruktura powstała w ramach projektów (z wyłączeniem uzdrowisk) musi spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej.
 
Projekt musi być zlokalizowany na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
 
2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 
Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-         Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
-         Jednostki organizacyjne JST;
-         Organy administracji rządowej;
-         Organizacje pozarządowe;
-         PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
-         Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);
-         Parki Narodowe i Krajobrazowe;
-         Przedsiębiorstwa (inne niż mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-         Partnerstwa działające na podstawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty;
-         Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
 
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
 
- 32 757 726,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- budżet państwa – udział 15% w wartości dofinansowania dla projektów, w ramach których wystąpi pomoc publiczna.
 
4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu
 
Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
5. Termin składania wniosków o dofinansowanie
 
od dnia 6.01.2009 r. do dnia 19.02.2009 r. do godz. 15:00.
 
6. Miejsce składania dokumentacji
 
Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A, Szczecin lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin
 
7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2009 r.
 
8. Informacje dodatkowe
 
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawca może wnieść środki odwoławcze przewidziane w art. 30b – 30g Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.).
Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl
 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091 4411 111, 0914411 112, 091 4411 113, 091 4411 168, 091 4411 116, 091 4411 117, 091 4411 146, 091 4411 170, 094 3428 522, faks: 091 48 89 994

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS.
Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np:
"Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web".
Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu.
Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla poddziałania 6.1.1 RPO WZ - 11092009

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla poddziałania 6.1.1 RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Przyczyny zmian w dokumentacji konkursowej z dnia 13 stycznia 2009r.

Przyczyny zmian w dokumentacji konkursowej z dnia 13 stycznia 2009r.
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 6.1.1

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu 6.1.1

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców - Poddziałanie 6.1.1

Wytyczne dla Wnioskodawców - Poddziałanie 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1a do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców - Ocena Oddziaływania na Środowisko

Załącznik nr 1a do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców - Ocena Oddziaływania na Środowisko
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1b do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców - Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.

Załącznik nr 1b do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców - Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1c do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców - Ocena Oddziaływania na Środowisko przed lipcem 2005 r.

Załącznik nr 1c do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców - Ocena Oddziaływania na Środowisko przed lipcem 2005 r.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik po wskaźnikach

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik po wskaźnikach
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr2 Wytyczne do Studiów Wykonalności -Kubatura

Załącznik nr2 Wytyczne do Studiów Wykonalności -Kubatura
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr2 Wytyczne do Studiów Wykonalności -Kubatura - Formularz Word

Załącznik nr2 Wytyczne do Studiów Wykonalności -Kubatura - Formularz Word
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr2 Wytyczne do Studiów Wykonalności -Kubatura - Formularz Excel

Załącznik nr2 Wytyczne do Studiów Wykonalności -Kubatura - Formularz Excel
rodzaj pliku : xls

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 6 Formularz informacji o pomocy publicznej

Załącznik nr 6 Formularz informacji o pomocy publicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej

Załącznik nr 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 8 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Załącznik nr 8 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Załącznik nr 13a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ dla pzredsięwzięć przed lipcem 2005 r.

Załącznik nr 13a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ dla pzredsięwzięć przed lipcem 2005 r.
rodzaj pliku : doc

Załącznik 13b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Załącznik 13b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
rodzaj pliku : doc

Załącznik 13j Oświadczenie o zakresie raportu OOŚ

Załącznik 13j Oświadczenie o zakresie raportu OOŚ
rodzaj pliku : doc

Załącznik 13n Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia

Załącznik 13n Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia
rodzaj pliku : doc

Załącznik 13q Oświadczenie o zakresie raportu OOŚ - po 15 listopada 2008

Załącznik 13q Oświadczenie o zakresie raportu OOŚ - po 15 listopada 2008
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 14 Oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do realizacji projektu

Załącznik nr 14 Oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do realizacji projektu
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 15 Oświadczenie o współfinansowaniu projektu

Załącznik nr 15 Oświadczenie o współfinansowaniu projektu
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 17 Oświadczenie o ubieganiu się o środki z innych źródeł

Załącznik nr 17 Oświadczenie o ubieganiu się o środki z innych źródeł
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18a Wzór promesy kredytowej

Załącznik nr 18a Wzór promesy kredytowej
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18b Wzór promesy leasingowej

Załącznik nr 18b Wzór promesy leasingowej
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 19 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 19 Harmonogram rzeczowo-finansowy
rodzaj pliku : xls

Załącznik nr 20 Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego

Załącznik nr 20 Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 21 Oświadczenie Wnioskodawcy o niepodleganiu wykluczeniom

Załącznik nr 21 Oświadczenie Wnioskodawcy o niepodleganiu wykluczeniom
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 25 Oświadczenie o obszarze realizacji projektu

Załącznik nr 25 Oświadczenie o obszarze realizacji projektu
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 6 do RPO WZ - wykaz gmin

Załącznik nr 6 do RPO WZ - wykaz gmin
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich w woj. Zachodniopomorskim

Wykaz obszarów wiejskich w woj. Zachodniopomorskim
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne dla RPO WZ

Kryteria formalne dla RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej - Poddziałanie 6.1.1

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej - Poddziałanie 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Suplementy do umowy o dofinansowanie

Suplementy do umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Wniosek o płatność wraz z instrukcją

Wniosek o płatność wraz z instrukcją
rodzaj pliku : doc

Karta oceny formalnej poddziałania 6.1.1

Karta oceny formalnej poddziałania 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej poddziałania 6.1.1

Karta oceny środowiskowej poddziałania 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej poddziałania 6.1.1 dla przedsięwzięć przed lipcem 2005 r.

Karta oceny środowiskowej poddziałania 6.1.1 dla przedsięwzięć przed lipcem 2005 r.
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej dla poddziałania 6.1.1

Karta oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej dla poddziałania 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomiczno-finansowej poddziałania 6.1.1

Karta oceny ekonomiczno-finansowej poddziałania 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytorycznej poddziałania 6.1.1

Karta oceny merytorycznej poddziałania 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Metodologia przyznawania punktów

Metodologia przyznawania punktów dla kryterium Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na poszczególne rezultaty
rodzaj pliku : pdf

Metodologia wyliczania wskaznika RPO WZ na rezultaty

Metodologia wyliczania wskaznika RPO WZ na rezultaty
rodzaj pliku : xls

Karta oceny strategicznej

Karta oceny strategicznej 212, 511, 611
rodzaj pliku : pdf

Opis do Karty oceny strategicznej

Opis do Karty oceny strategicznej 212, 511, 611
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1
rodzaj pliku : doc

Wytyczne w zakresie umów partnerskich

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -3013.
rodzaj pliku : pdf
2008-12-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania