Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny Komisji Oceniającej Projektów RPOWZ/1.1.1/2008/2 - Tryb odwoławczy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 -2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 ocenianych w trybie odwoławczym. Ocenie środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty podlegało 20 poprawnych formalnie projektów.

Spośród ww. projektów przekazanych pod obrady Komisji Oceniających Projekty 7 projektów otrzymało wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów dla obu ocen, czyli dla oceny ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej. Wnioski opiewają na kwotę dofinansowania 2 803 616,73 zł, w tym 2 383 074,22 zł z EFRR. 13 projektów nie spełniło kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz zostało wyłączonych z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Poprawne projekty zostaną skierowane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który podejmie decyzję o wyborze do dofinansowania na podstawie listy rankingowej, bądź umieszczeniu projektu na liście rezerwowej.

Zalaczniki:

Wynik pozytywny

Wynik pozytywny
rodzaj pliku : pdf

Wynik negatywny

Wynik negatywny
rodzaj pliku : pdf
2009-06-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania