Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów - RPOWZ/1.1.1/2008/2 - Tryb odwoławczy oraz lista rezerwowa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 26 czerwca 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa ocenianym w ramach procedury odwoławczej. Jednocześnie w związku z uwolnieniem się środków finansowych z rezygnacji wnioskodawców z podpisania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.1/2008/2 dnia 26 czerwca 2009 r. skierowano do dofinansowania projekty znajdujące się na liście rezerwowej.

Zarząd Województwa podjął decyzję o wyborze projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji finansowej przeznaczonej na konkursy oraz kwotę rezerwy finansowej. Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podwyższono rezerwę finansową o kwotę 596 597,95 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 507 108,24 zł,

- z budżetu państwa 89 489,71 zł.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły kryteria oceny określone przez Instytucje Zarządzającą, właściwe dla danego konkursu. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę (środowiskową, merytoryczno - techniczną i ekonomiczno - finansową) projektu stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych za spełnianie kryteriów punktowanych przez wszystkich Ekspertów oceniających dany projekt.

W związku z tym, że zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej lista rezerwowa jest aktualna do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach Poddziałania, z dniem 30 czerwca 2009 r. lista rezerwowa dla konkursu nr RPOWZ/1.1.1/2008/2 wygasła. Projekty z listy rezerwowej, które nie uzyskały dofinansowania nie są brane pod uwagę przy kolejnym konkursie. Wnioskodawca może ponownie ubiegać się o dofinansowanie danego projektu w kolejnym naborze Wniosków, jeśli złoży pełną, wymaganą w danym konkursie, dokumentację aplikacyjną.

Zalaczniki:

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej dla konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 - w ramach procedury odwoławczej oraz z listy rezerwowej

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach procedury odwoławczejoraz z listy rezerwowej dla konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013
rodzaj pliku : pdf

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej
rodzaj pliku : pdf

Lista wniosków tworzących listę rezerwową w ramach konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej

Lista wniosków tworzących listę rezerwową w ramach konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej
rodzaj pliku : pdf
2009-07-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania