Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów - RPOWZ/1.1.2/2008/2 - Tryb odwoławczy oraz lista rezerwowa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 2 lipca 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa ocenianym w ramach procedury odwoławczej. Jednocześnie w związku z uwolnieniem się środków finansowych z rezygnacji wnioskodawców z podpisania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2008/2 dnia 2 lipca 2009 r. skierowano do dofinansowania projekty znajdujące się na liście rezerwowej.

Zarząd Województwa podjął decyzję o wyborze projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji finansowej przeznaczonej na konkursy oraz kwotę rezerwy finansowej. Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podwyższono rezerwę finansową o kwotę 4 248 707,32 zł, w tym z EFRR 3 611 401,22 zł oraz budżetu państwa 637 306,10 zł. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły kryteria oceny określone przez Instytucje Zarządzającą, właściwe dla danego konkursu. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę (środowiskową, merytoryczno - techniczną i ekonomiczno - finansową) projektu stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych za spełnianie kryteriów punktowanych przez wszystkich Ekspertów oceniających dany projekt. Wszystkie projekty wnioskodawców, którzy nadal potwierdzili zainteresowanie dofinansowaniem z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2008/2 zostały skierowane do dofinansowania.

Zalaczniki:

Lista wniosków tworzących listę rezerwową w ramach konkursu RPOWZ/1.1.2/2008/2

Lista wniosków tworzących listę rezerwową w ramach konkursu RPOWZ/1.1.2/2008/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej
rodzaj pliku : pdf

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej oraz z listy rezerwowej dla konkursu RPOWZ/1.1.2/2008/2

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej oraz z listy odwoławczej dla konkursu RPOWZ/1.1.2/2008/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013
rodzaj pliku : pdf
2009-07-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania