Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.1/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 1891/10 z dnia 19 października 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.1/2009/1 – Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 3 185 588,76 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 10 215 611 zł ze środków EFRR.

Dnia 7 stycznia 2010 r. uchwałą nr 11/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ustalono rezerwę finansową dla w/w konkursu w wysokości 1 021 561 zł z EFRR.

Dnia 26 stycznia 2010 r., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 72/10 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/5.2.1/2009/1 alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej wyniosła 7 724 530,58 zł ze środków EFRR.

Dnia 2 marca 2010 r. uchwałą nr 241/10 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w wysokości 1 469 519,42 zł z EFRR pierwszego projektu umieszczonego na liście rezerwowej oraz zaktualizowaniu przedmiotowej listy.

Z dniem 27 kwietnia br. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej. Z uwagi na powyższe, uchwałą nr 820/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2010 r. została ustalona ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu.

Dnia 19 maja 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 821/10, udzielił dofinansowania w kwocie 999 302,00 zł z EFRR pierwszemu projektowi znajdującemu się na ostatecznej liście rezerwowej i jednocześnie dokonał aktualizacji przedmiotowej listy.

Uchwałą nr 1464/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. zwiększono alokację dla konkursu nr RPOWZ/5.2.1/2009/1 o kwotę 16 000 000 zł z EFRR.

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dofinansowania 4 projektom znajdującym się na ostatecznej liście rezerwowej projektów oraz dokonał aktualizacji w/w listy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosiła 12 836 670,23 zł ze środków EFRR (uchwała nr 1477/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. oraz nr 1682/10 z dnia 21 września 2010 r.).

Mając na uwadze zaakceptowany przez Wnioskodawcę obniżony poziom dofinansowania oraz wysokość środków pozostających do rozdysponowania, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów. Jednocześnie Wnioskodawca zostaje usunięty z ostatecznej listy rezerwowej a przedmiotowa lista zostaje zaktualizowana.

Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na ostatecznej liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno - finansowej i merytoryczno - technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.1/2009/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.2.1/2009/1 (19.10.2010 r.).

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.2.1/2009/1 (19.10.2010 r.).
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.2.1/2009/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.2.1/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-10-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania